PARAFIA KATOLICKA ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA
            SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP
                                     W CZĘSTOCHOWIE

Część I – 31 grudnia 2018 r.

 1. Wstęp

Kończy się rok 2018. W gronie najbliższych tego dnia często mówimy: „jak ten czas szybko leci”, albo „zleciało, jak z bicza strzelił.”

Bóg jest Panem czasu, On stworzył czas i materię. On sam jest odwieczny, nie ma początku ani końca, Alfa i Omega. W Nim jest przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Wszystko w nim istnieje, od Niego bierze początek. On sam postanowił stworzyć rzeczy widzialne i niewidzialne, istoty rozumne i wolne: aniołów i ludzi. Bóg stworzył czas, kiedy oddzielił światłość od ciemności i nazwał światłość dniem, a ciemność nocą. Bóg zakończy bieg czasu w dniu Sądu Ostatecznego, kiedy skończy się ta doczesność, czas próby, a zacznie wieczność! Dla jednych w Niebie, dla drugich w piekle. Czyściec przestanie istnieć. Nastanie wieczne „teraz”.

A póki co – czas na małe podsumowanie czasu w naszej parafii z ostatnich dwunastu miesięcy.

 1. Duszpasterstwo

W naszej parafii jest 2788 mieszkań a w nich mieszka 2926 rodzin. Na stałe mieszka w niej 6386 osób. Dodatkowo wiele innych jest tu zameldowanych, chociaż przebywa praktycznie za granicą bądź w innych miejscowościach naszego kraju.

W Roku Pańskim 2018:

 • ochrzczonych 45 dzieci,
 • zmarły 83 osoby wśród nich bez sakramentów św. odeszło 45,
 • Sakrament małżeństwa przyjęło 20 par,
 • do sakramentu bierzmowania przystąpiło 35 osób,
 • do  I Komunii św.  przystąpiło 119 dzieci,
 • regularnie w niedzielnych Mszach św. uczestniczy 17,1 procent mieszkańców,
 • w ciągu  2018 roku  udzielono  ok. 82 tys. komunii św.,
 • co miesiąc z posługą duszpasterską odwiedzaliśmy w pierwsze piątki miesiąca 29 osób,
 • Sakrament Chorych przyjęło 7 osób,
 • codziennie adorowało Najświętszy Sakrament lub nawiedzało kościół ok. 70 osób (niektórzy codziennie),
 • w dni powszednie uczestniczyło we Mszach św. ok. 80 osób,
 • w rekolekcjach wielkopostnych uczestniczyło ok. 800 osób (ponadto młodzież i dzieci uczestniczyły w rekolekcjach szkolnych),
 • w rekolekcjach adwentowych ok. 500 osób (słaby udział w rekolekcjach dzieci i żenująco niski młodzieży),
 • w nabożeństwie Gorzkich Żali i Drodze Krzyżowej brało udział ok. 100 osób,
 • w nabożeństwach majowych i czerwcowych uczestniczyło ok. 50 osób,
 • w nabożeństwach październikowych bało udział ok. 70 osób,
 • Godzinki ku czci NMP w niedzielę rano śpiewało kilka osób,
 • na Jasną Górę od 6 do 14 sierpnia codziennie rano pielgrzymowało ok. 75 osób,
 • w pielgrzymce parafialnej w ramach Nowenny do Matki Bożej Częstochowskiej pielgrzymowało ok. 90 osób. 

W ramach duszpasterstwa przy parafii działają grupy duszpasterskie. Oto one:

 1. Legion Maryi – wtorek o 19.00
 2. Odnowa w Duchu Świętym – czwartek o 19.00
 3. Oaza Rodzin – raz w miesiącu
 4. Akcja Katolicka – I i III poniedziałek po wieczornej Mszy św.
 5. Bractwo św. Józefa – pierwsza środa po wieczornej Mszy św.
 6. Gwardia św. Józefa – druga środa po wieczornej Mszy św.
 7. Chór Parafialny – wtorek o 19.00
 8. Świeck Zakon Franciszkański w drugą niedzielę miesiąca od 15.00
 9. Żywy Różaniec w ostatni dzień miesiąca o 16.30
 10. Oaza Młodzieżowa w piątki po wieczornej Mszy św.
 11. Lektorzy i ministranci raz w tygodniu spotkanie formacyjne i dyżury
 12. Schola Dziecięca w piątki o 17.00
 13. Koła i Bractwa Dzieciatka Jezus w pierwszy piątek miesiąca
 14. Rada Duszpasterska raz na trzy miesiące
 15. Rada Ekonomiczna według potrzeby (została zawieszona na wskutek rezygnacji jednego z członków Rady).

 

W tych grupach czeka na każdego wolne miejsce. Czy znajdziesz czas ?

 1. Zakończenie

Podziwiamy św. Jana Pawła II, który miał na wszystko czas. Mimo tak wielu rozmaitych zajęć i pisania dokumentów znajdował czas na modlitwę, kilka godzin dziennie, a podczas celebracji, które trwały nieraz ponad dwie godziny nikt nigdy nie widział, żeby kiedyś spojrzał na zegarek! Św. Jan Paweł II wołał też: „Nie bójcie się tracić czasu dla Jezusa”. Owo tracenie czasu stanie się bezcennym wiecznym kapitałem, które nigdy nie przeminie! Bóg bowiem oddaje w Niebie za wszystko, co uczyniliśmy z miłości do Niego lub dla bliźnich. Bóg jest Panem czasu, On stworzył czas i materię. Dobrze zatem wykorzystajmy kolejne godziny, dni i miesiąca naszego życia. Bo nie wiadomo, ile ich jeszcze mamy. Amen.

 

 

Część II sprawozdania - 27 stycznia 2019 r..                    

Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz:
To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny,
Początek stworzenia Bożego:
Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś.
Obyś był zimny albo gorący!
A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny,
chcę cię wyrzucić z mych ust.

Ty bowiem mówisz: „Jestem bogaty”, i „wzbogaciłem się”,

i „niczego mi nie potrzeba”,
a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości,
i biedny i ślepy, i nagi.
Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego,
abyś się wzbogacił, i białe szaty,
abyś się oblókł, a nie ujawniła się haniebna twa nagość,
i balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział.
Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę.
Bądź więc gorliwy i nawróć się!
Oto stoję u drzwi i kołaczę:
jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy,
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.
Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie,
jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie.
Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów».
(Ap 3,14-22)

 1. Drodzy Parafianie! Zakończyliśmy doroczną wizytę duszpasterską w naszej parafii. W czasie wizyty głosiliśmy Wam Słowo Boże z Apokalipsy św. Jana Apostoła skierowane do Kościoła w Laodycei. Był to tylko fragment siódmego listu. Bardzo piękny i pełen głębokiej symboliki. Adresatami tych słów jest także nasza wspólnota parafialna św. Józefa Rzemieślnika, czyli każdy z nas. To  słowo ukazuje prawdę o Jezusie, o Jego obecności w Kościele i doskonałej znajomości sytuacji Kościoła, w jakiej się znajduje. W tym słowie odczytujemy Jezusowe pragnienia względem wspólnoty, wezwania oraz obietnice. Są one aktualne również w XXI wieku.

  O tych Jezusowych pragnieniach, wezwaniach i obietnicach chcę mówić w czasie tego duszpasterskiego sprawozdania za rok 2018. W pierwszej części sprawozdania na zakończenie 2018 r. przedstawiłem parafię w liczbach. Tu też przywołam klika danych związanych z wizytą duszpasterska.

 2. Na terenie parafii mieszkają 2834 rodziny bądź osoby samotne. Z błogosławieństwem Bożym z którym przyszliśmy do rodzin przyjęło nas 1647 (58%) rodzin bądź osób samotnych. Nie byliśmy w 1116 (39%) domach.  Odmówiono w tym roku lub poprzednich latach w 376 (13%) rodzinach. Nieobecnych 740 (26%) rodzin. Nikt nie mieszka w 71 (2,5%) mieszkaniach.

 3. Jakie są pragnienia Jezusowe?

  Jezus: „Obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust”.

   „Zimny" jest człowiek, któremu nie dane jeszcze było poznać Boga.

  W naszej parafii nie ma człowieka, który by nie był ochrzczony i nie przystąpił do pierwszej spowiedzi i Komunii św. Zdecydowana większość uczestniczyła w katechezach. Więc poznali Boga Ojca, który posłał na świat Syna, Jezusa, aby nas zbawił. Poznali też Kościół założony przez Jezusa Chrystusa. Dlatego mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, ze nie ma w parafii ludzi „zimnych”.

  Natomiast człowiek „gorący” to taki, który jest ochrzczony, chodzisz do spowiedzi i na Mszę Świętą. Stara się żyć uczciwie i zgodnie z sumieniem. Zatem człowiek „gorący” to również człowiek grzeszny, dlatego chodzi do spowiedzi. Człowiek „gorący” to człowiek słaby, ale siłę czerpiący z Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu, Słowa Bożego  i modlitwy.

  Ludźmi „gorącymi” stara się być ok. 1100 (17%) parafian, którzy systematycznie uczestniczyli w niedzielnej Eucharystii. Jest to znaczący wzrost w stosunku do poprzednich lat.

  "Letni" to człowiek znający Boga, któremu brak jednak odwagi, żeby Go pokochać całym sercem.

  Natomiast z bólem stwierdzam, że są w naszej parafii  ludzie „letni”. Znają Boga, ale Go nie uznają. „Żyją tak, jakby Boga nie było” (św. Jan Paweł II). Mają prawo do tego, ponieważ stworzył ich Bóg wolnymi. Jednak tam jest wolność gdzie jest Bóg, który nas do końca umiłował. 

  Zatem być letnim to kochać Boga miłością, która jest Mu wstrętna, miłością byle jaką, połowiczną, nawet nie próbując osiągnąć miary „całego serca, wszystkich sił i wszystkich myśli”. Być letnim to próbować pogodzić rzeczy nie do pogodzenia – zachowywanie Bożych przykazań i swoich niezgodnych z przykazaniami przyzwyczajeń, służbę Bogu i hołdowanie bożkom. „Dopókiż będziecie chwiać się na obie strony? – pyta Eliasz, <prorok jak ogień>. – Jeżeli Pan jest Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie jemu!” (1 Krl 18,21) Z kolei Pan Jezus mówił o wąskiej i szerokiej drodze i o tym, że lepiej pozbyć się oka lub ręki niż utracić życie wieczne.

 4. Do czego Jezus wzywa nas?

  Jezus : Bądź więc gorliwy i nawróć się!

  W czym powinna wyrażać się nasza gorliwość?

  O tym mówi nam dzisiaj Słowo Boże z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian.

  W odpowiedzialności za Kościół, który jest Ciałem Mistycznym Chrystusa

 5. Jako proboszcz nieustannie zadaję sobie pytanie, na ile moja parafia jest rzeczywiście Kościołem, czyli wspólnotą wspólnot. Do wspólnot parafialnych ( nie licząc Żywego Różańca) należy ok. 100 osób tj. 3,5% mieszkańców parafii. Do Żywego Różańca należy ok. 350 osób (5,5%). Ale trzeba zaznaczyć, że do Żywego Różańca należą osoby z innych wspólnot parafialnych.

  Kościół, jak uczy Sobór Watykański II, jest sakramentem zbawienia nawet dla oddalonych już od Kościoła, czy wręcz wrogo nastawionych ludzi. Parafia również jako cząstka Kościoła Powszechnego ma być sakramentem zbawienia.

  Aby tak się stało, potrzebni są wierni zaangażowani w życie parafii poprzez przynależność do wspólnot. Musimy uświadomić sobie, ze nie wystarcza tylko niedzielna czy świąteczna Msza św., jeżeli czujemy się odpowiedzialni za zbawienie innych.

 6. Trapi mnie fakt, że dzieci, które były tak pięknie podczas katechizacji przygotowywane do pełnego uczestniczenia w Eucharystii z wielkim zaangażowaniem i przeżyciem, nie zawsze miały właściwy klimat w swojej rodzinie, a nierzadko spotykały się wręcz z oddziaływaniem przeciwnym wierze. A to odbiło się na ich życiu po pierwszej Komunii św. Dlatego nie można ich spotkać na Mszach świętych niedzielnych, a także nie przystępują do spowiedzi w pierwsze piątki miesiąca. Z winy rodziców dzieci gubią Jezusa i zaczynają żyć bez Boga. Jaka będzie ich przyszłość doczesna, a tym bardziej wieczna?

 7. Kandydaci do bierzmowania.

  Niebierzmowanych mamy w parafii 119 osób.

  Katechizację parafialną przed bierzmowaniem rozpoczynaliśmy w drugiej klasie gimnazjalnej, od roku szkolnego 2019/2020 od kl. VI. Przygotowanie trwa trzy lata. Spotkania w pierwszym i drugim roku odbywają się raz w miesiącu, a w trzecim roku dwa razy w miesiącu. Czasem ktoś pyta w czasie wizyty duszpasterskiej: „dlaczego trzeba trzy lata chodzić do kościoła, by otrzymać bierzmowanie.” Zwykle odpowiadam: „do kościoła trzeba chodzić nie trzy lata, ale całe życie. A to po to, by otrzymać życie wieczne.”

  Na początku roku szkolnego z każdym kandydatem przeprowadzam indywidualną rozmowę i przyjmuję pisemną prośbę o przyjęcie do bierzmowania z jednoczesnym zobowiązaniem się do uczestniczenia w Eucharystii przynajmniej w każdą niedzielę i święta oraz przystępowania do sakramentu pokuty każdego miesiąca

 8. Powróćmy do Słowa Bożego z Apokalipsy św. Jana Apostoła i zapytajmy jaką Jezus daje nam wierzącym obietnicę za „gorliwość i nawrócenie”.

  Jezus: „Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie”.

  Innymi słowy Jezus obiecuje niebo.

  Chcemy pójść za Słowem Bożym. W tym nowym roku, w naszej parafii, szczególnie uwagę poświęcimy Słowu Bożemu z Apokalipsy, w której Jezus skierował pouczenie do siedmiu Kościołów z pierwszych wieków, a dziś w XXI wieku kieruje do nas.

  To Słowo powinno stać się na najbliższy rok pokarmem duszy, napędem naszej modlitwy i medytacji. To Słowo ma nam pomóc w przeżywaniu Peregrynacji pomniejszonej kopii Obrazu św. Józefa z Jezusem na rękach z naszej świątyni. Rozpoczniemy ją 1 marca br. Jezus przyniesiony przez św. Józefa zapuka do naszych drzwi, do naszych serc i mieszkań.        

 9. Siostry i Bracia!

  W czasie każdej Mszy św. słyszymy Słowo Boże. Sięgajmy po Słowo Boże, także poza liturgią Eucharystyczną. Niech ono będzie natchnieniem do życia w cnocie, w łasce u Boga i ludzi. Jeśli dotąd nie żyliśmy słowem Bożym, podnieśmy je z ziemi, niech ono staje się naszym światłem i pokarmem. Niech przykładem będzie dla nas starotestamentalny Samuel, który w momencie, gdy odkrył, że Bóg woła go po imieniu, powiedział: mów Panie, bo sługa twój słucha. A czy nam nie zdarza się czasem odwracać tej postawy i wołać do Boga: Słuchaj Panie Boże, bo ja mówię do ciebie? I napisano o Samuelu, jednej z najpiękniejszych postaci historii zbawienia, proroku Pańskim, że nie pozwolił żadnemu słowu Boga upaść na ziemię (zob. 1 Sam 3,1-20).

 10. Słowo Boże obficie będzie dawał św. Józef, który przyjdzie z Jezusem do naszego domu w czasie Nawiedzenia.

  Niech to słowo zasiane dziś, zapadnie w naszych sercach i przynosi obfity plon. Jeśli nie stokrotny, to przynajmniej sześćdziesięciokrotny, a jeśli i to jest trudne do osiągnięcia, to przynajmniej trzydziestokrotny. Zawierzmy los otrzymanego słowa Maryi, która uwierzyła słowu Boga i w Jej życiu wydało ono plon stokrotny. Niech nam wyprasza podobną postawę serca i podobne owoce. Amen.

 

Część III dotycząca strony materialnej parafii – 10 lutego 2019 r.

Każdego z nas obowiązuje także troska o materialny stan parafii. Kościół, jako budynek, nie tylko trzeba wybudować i wyposażyć, ale i potem utrzymać. Ojcowie Kościoła mówili, że „tyle w nas miłości do Chrystusa, ile miłości do Kościoła”.

Przychody parafii składają się z ofiar Wiernych.

 1. Przychody pochodzące z tacy, z ofiar składanych na potrzeby parafii i sanktuarium czy to w kopertach, czy osobiście lub do skarbonek. Przychody te wyniosły 291 943 zł.
1. taca niedzielna 107851zł 7. ofiary za świeczki 7301zł
2. taca gospodarcza  49135  zł  8. ofiary przy krzyżu  1285 zł
3. taca świąteczna   29570  zł  9. ofiary za  garaże  13060 zł
4. taca ślubna  754  zł  10. z kolędy  34205 zł
5. ze skarbonki na Sanktuarium  1948  zł  11. ofiary indywidualne  43705 zł
6. ze skarbonki na biednych  2180  zł 12. ze skarbonki wielkop.  948 zł 

 Rozchody wyniosły 291 846zł

1. Energia elektryczna  16 442zł  28. Podatek od nieruchomości  490 zł
 2. Ogrzewanie kościoła   24 985zł  29. Ubezpieczenie parafii  2530 zł
3. Ogrzewanie salek i innych pom. 8 787zł 30. Podatek na rzecz K-ła 27195 zł
4. Pracownicy 55 290zł 31. Ekran do k-ła 12000 zł
5. Brama elektryczna 4 500zł 32. Obchody Dnia Dziecka 3662 zł
6. Wymiana bębnów w ksero. 4 800zł 33. „Wakacje z Bogiem” 13056 zł
 7.  Kserokopiarka do zakrystii 1 200zł  34. Rejonowy Dzień Chorego  1000zł
8. Toner 2 685zł 35. Procesja różańcowa 1500 zł
9. Papier ksero 1 728zł 36. Naprawa monitoringu 1300 zł
10. Przegląd kserokopiarki 420zł 37. Sanitariaty k-ł 1059 zł
11. Pomoce duszpasterskie 2 703zł 38. Kwiaty 5561 zł
12. Olej Węgielki i kadzidło 444zł 39. Dart 444 zł
13. Komunikanty, hostie, wino 1 782zł 40. Rakietki 343 zł
14. Świece 2 867zł 41. Bierzmowanie 1500 zł
15. Zwrot długu 25 048zł 42. Szopka 1145 zł
16. Chór Pochodnia” 1 000zł 43. Gra terenowa  650 zł
17. Orkiestra 500zł 44. Materiały dekoracyjne 3128 zł
18. Przegląd gaśnic 400zł 45. kantówki i deski 413 zł
19. Remont kuchni 1 700zł 46. Telefon służbowy 1044 zł
20. Materiał hydrauliczny 2 050zł 47. Naprawa kotła 1050 zł
21. Stół tenisowy 1 247zł 48. Pomoc 9589 zł
22. Stół piłkarzyki 1 039zł 49. Kropidło 140 zł
23. Stół bilardowy 4 198zł 50. Lektorzy 600 zł
24. ZUS 12 096zł 51. Naprawa pieca 3611 zł
25. US 1 420zł 52. Flagi, uchwyty trzonki 1781 zł
26. Odpust parafialny 1 500zł 53. Obraz do Ciemnicy 250 zł
27. Drewno i płyty 1 000zł 54. Pozostałe 14974 zł

Saldo: 96,91zł

 

W roku sprawozdawczym ofiary indywidualne na potrzeby parafii i sanktuarium wyniosły 43705 zł. Takie ofiary składały 81 rodziny (osoby) jednorazowo lub co miesiąc. Najwyższa ofiara wyniosła 28300 zł. Wpłynęła ona po moim sprawozdaniu finansowym, z którego wynikało, że saldo jest ujemne. W ten sposób weszliśmy w rok 2019 bez zadłużenia, jeżeli chodzi o przychody i wydatki z tacy i ofiar indywidualnych.

Pragnę wyjaśnić, że na podatek (27195 zł – punkt 30 w rozchodach) na rzecz Kościoła Powszechnego i Diecezjalnego złożyły się następujące tace i zbiórki do puszek na: Krajowy Fundusz Misyjny i misje, WSD (12 tac),  klasztory klauzurowe, Ad Gentes, budownictwo sakralne (2 tace), Ziemię Świętą, KUL i UPJP II, Tydzień Miłosierdzia, uczelnie katolickie, Dom Samotnej Matki, świątynia Opatrzności Bożej, Świętopietrze, Nuncjatura, pomoc Kościołowi na Wschodzie.                       

Taca  gospodarcza pokryła koszt oświetlenia i ogrzewania kościoła i salek.

Zostały zakupione nowe figury do szopki. Koszt to 8000 zł. Częściowo koszt pokryty z ofiar wrzucanych przy szopce tj. 2070 zł (w 2016 i 2017 – 1320 zł i 2018 r. – 750 zł). Do spłacenia pozostaje 5930 zł. Na ten cel przeznaczymy tacę gospodarczą.

B. Ofiary składane do puszek (np. na Syrię, Betel, na potrzebujących, na paczki, zbierane przez osoby z zewnątrz) wyniosły 18469 zł.

C. Ofiary składne na okna w kościele wyniosły 98920 zł (2016 i 2017 r.- 71020 zł) i 2018 r. – 27900. Ofiary były składane przez 182 rodziny i osoby samotne.

     Odrestaurowano 8 dużych okien i dwa owalne. Pozostało jeszcze  do wykonania 8 okien owalnych.

     Koszt wykonanych okien wyniósł 137 000 zł. Zatem do spłacenia pozostaje 38080 zł.

     Uwaga: 7 października została podana „Głosie św. Józefa” nie właściwa suma.

     Prace konieczne do wykonania w najbliższym czasie to:

 1. wykonanie 8 owalnych okien, okna w tzw. „basztach”, salce i zakrystii,
 2. wymiana rynien, spustów i koszy na kościele,
 3. zabezpieczenie dachu na kościele (przecieka w dwóch miejscach)
 4. wymiana drzwi na plebanii,
 5. remont salki nad zakrystią.

Drodzy Parafianie wraz z Wami gorąco dziękuję Bogu Trójjedynemu,  Najświętszej Maryi Panny, św. Józefowi oraz świętym, których czcimy i których obrazy i figury są w naszym kościele.

Dziękuję Wam że ofiarnie dzielicie się ciężko zapracowanym groszem i często marną emeryturą. Jesteście bardzo ofiarni jeżeli chodzi o tacę zwykłą i gospodarczą.

Dziękuję serdecznie za dary serca i poczucie odpowiedzialności za stronę materialną parafii. 

Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy Wam każdego dnia.

                                                                       ks. Marek Kundzicz, proboszcz

Radio Watykańskie

Niedziela.pl